AKI VAGY-OK

Dimenzióváltás

Gondoltál már arra, mi az oka annak a változásnak, ami végbemegy a Föld felszínén és belsején? Ahogyan változunk Te + én, változtatunk a Föld rezgésén. Amint végbemegy bennünk a „munka”, oldódik ki tenmagunk múltja, úgy látszódik a Föld anyagának belsején, felszínén és a növényvilág termésén. Ahogy tisztulunk az asztrálon, minden azon függő tulajdonságon, alakul át a lét és a fény, hogy hirdesse: az új dimenzióban, az új világban az ember már élhet a Teremtő erejének tudatában egyértelművé váltan, nemcsak az anyag és a poláris elme fogságában. Lelke szabadon szárnyal valós boldogságával, egyesítve magában mindazt, amit rejtve titkon hordozott ősvalójában. A Föld dimenzióváltása az ember tudatszintjének változása. Az ember tudatszintjének változása a Föld dimenzióváltása.

Az emberi lét célja a tapasztalatok gyűjtésén keresztül saját magának megismerése. Az ember jön megtapasztalni, hogyan tud a lélek s a Szellem fényének Teremtő ereje a tehetetlen anyagban alkotni, megvalósulni. A megszerzett tapasztalatokkal ismeri meg önmagában Önmagát, ami megváltoztatja tudatát. Az ember tudatának változása hat a Föld anyagára, mert az ember teste a Föld anyaga.

Nem mindegy, hogy az ember mivel azonosítja magát, miben hisz, mi az értékrendje. Ha emelkedett tudatszinten átlépi elméjének zárt világát, megváltozik szemléletmódja, felismeri magában a valós értékrendet, az egyetemes tudással a szándékmentességet, az érdek és számítás nélküliséget, majd az érzelem magas rezgésén a szívjóságot, a tiszteletet, az önbecsülést, az egyetemes szeretetet, szerethetőségének hitét.

Akit az elme félelmének túlélőprogramja működtet és még nem ismerte fel magában azt, Aki benne a Teremtő, s hogy ő minden pillanatban szerethető, az az illúzió világával azonosítja magát. Az a világ, ami egy valótlan értékrendet követ, nem más, mint egy mókuskerék, amit az elme az életben maradása érdekében hatalmával működtet. Más minőségű annak az embernek a világa, aki lemondva az ego hatalmának erejéről, ki tudja mondani: „Felsőbb Énem legyen meg a Te akaratod!”, akiben már megnyílt az egyetemes szeretet, az elfogadás, az elengedés, a megbocsátás érzése, felismeri a félelem kioldásának, elengedésének lehetőségét és módját. Az ő világa már a valós értékrendet követi, saját létének új dimenzióit, azaz minőségi életet él.

S hogy kivel mi történik, kinek mit jelent a dimenzióváltás? A fent leírtak értelmében, a rezonancia törvénye alapján mindenkivel az történik, amiben hisz, amivel azonosítja magát.

Az én ittlétem végtelen dimenziói 1997-ben nyíltak meg, amikor az Isteni terv által jelölt utamra léptem. A Teremtő Intelligencia tanított, jövő képeket mutatott arról, milyen út áll előttem, s hogy milyen változáson megy az emberiség és a Föld anyagi minősége át. Láttam benne a helyem, a feladatom, amiért jöttem, amiért ezt az emberi sorsot kértem. Ezeken a „mozifilmeken” sok minden lepergett. Volt, amihez évek kellettek, mire elmém beemelte, feldolgozta, megértettem. Az előre vetített képek nagy százaléka már megvalósult. Megmutatta a földi élet fejlődésének gyorsulását és az élet minőségének változását és azt, hogy mindez az energiatörvények működésének elvében történik és törvényszerűen működik.

1997-től több éven át mintegy „kommandós” kiképzésen kaptam éjjel-nappal a tanításokat, beavatásokat, aminek során eljutottam a Forrásig, az Élet nagy Igazságáig, hogy meglássam az ős-okon, mi a valós és mi a valótlan.

Felismertem az emberi lét energiáinak minőségét és működésük elvét. Az áttetsző rezgés, ami a létező valóság, az egyetemes szeretet, szerethetőségünk hite, az Élet, magában élteti a Teremtő Erőt fényként. E fénynek árnyéka a harmadik energia, a fél-elem energiája, mely eszköz csupán az árnyékvilág anyagán. Amikor az ember alacsony rezgésszinten nem hiszi szerethetőségét, a félelem elindítja túlélőprogramját az ego eszközeivel. Az ember saját sorsát az előbb említett fény, illetve árnyék energiák valamelyikével működteti, s ha ezt felismeri, szabad döntésének jogán választhat: hit vagy félelem. Az ember a létének minőségét, létdimenzióját megváltoztathatja, így a Föld dimenzióváltásának eseményeit saját félelmeinek kioldásával irányíthatja.

Az energiatörvényeket bár már ismertem, mégis várnom „kellett” sok évet, hogy amit a Teremtő lelkembe kódként rejtett egy új világ megteremtéséhez, most végre valóra váltsam. Az idő elérkezett! Szolgálatom ki- és beteljesedett, mostantól más minőségben végzem küldetésem, kiállva érte, kimondva, s nem félve!

Jöttem a félelmet áttörni, hogy az emberben élő Fény felébredhessen és emlékeztessen arra, amit ígért magának a létközben. Az ígéret, ami annak a lelki- és tudatállapotnak a minősége, amivel az ember önmaga magjában valóságát megleli és Isteni eredetének képességével él.

Jöttem, egy új világ teremtésén dolgozni, egy új minőségű emberi életet élni. Ahol az Ember egyértelművé váltan, Isteni lényének tudatában éberen élhet, ismeri az egymás mellé rendeltséget. Lemondva a félelem játszmáiról, az energiát nem a másik embertől veszi el, hanem saját Forrásából, az egyetemes szeretet erejéből meríti, életét a harmónia rezgésében éli.

Jöttem egy olyan létminőséget mutatni, adni, ahol nincsenek szándékok, elvek, hatalmi harcok, mert elég csupán az a szeretet, ami nem akar, nem önző, nem birtokol, nem zsarol, hanem árad, hat szándékok nélkül, csak önmagáért, a szeretetért, a létezésért, az Életért, az önmaga és a másik Isteni minőségéért.

Jöttem szeretni, örömöt adni és megmutatni, hogyan tudja magában mindezt megnyitni mindenki, hogy megszűnjön a fájdalom, s hogy lépteit az egyetemes szeretet vezérelje.

Jöttem átadni azt, ami él az ős-okon, az egyedi kódomon, hogy áradjon mindazokra, akik az Isteni Tervben megegyeztek velem ebben. Ősvalómban él a kiválasztott tömegek egyedi kódja, s ha „Ő” küldi őket hozzám, ősvalóm hitének Teremtő ereje segít az egyénnek felismerni küldetésének útját, vagy szolgálatának módját.

Teszem ezt 1997 óta, nyitom lelkem, adom az ős-okon kódolt üzenetet, ha az egyén a szolgálatot kérte és még nem teljesítette, megmutatom hogyan nyíljon és áradjon a titkolt fénye azon a szakterületen, ami ígéretként él benne. Ha valaki küldetéssel érkezett, s még fel nem ébredt, ébresztem, vagy ha már éber, de visszalépett, vagy megtorpant, segítem, hogy induljon el, ha itt a jel. Felhívom a figyelmét arra, ha tömegek vannak rá kódolva, mert különleges a tudása, kiválasztott valamilyen „munkára”, még jobban figyelje a jeleket, mert ha az élethelyzetek nagyon durvák, már „túlhúzta” az időket. Lépjen magjába, hogy az ősi csíra, az egyedi kódja, tudásának lángja, az Isteni véna megnyílva beteljesíthesse küldetését!

Mindezekhez eszközként kaptam és adom a félelmet megváltó energiát, a „magentát”, melyet az Isteni Terv feladataként különleges képességeimmel 2000-ben 12 segítővel nyitottam meg. A magenta: a spirituális intelligencia eszköze, a dimenzióváltás kulcsa. Használatával létrejött a Teremtő Önismeret, mint egy új módszer, amivel elsőként magamat, majd azokat, Akiket a Teremtő küldött és küld hozzám, váltottam és váltom félelmeiktől, árnyék-én tulajdonságaiktól meg. Csodálatos folyamat, csodálatos minőségi változás, ahogyan a lélekalkímiája, a Fény az árnyékát, a félelmet, a valóság rezgésére, az egyetemes szeretetre, szerethetőségünk hitére visszaalakítja.

Az én létdimenzióm így már megváltozott és mindig változik, mint ahogyan azoké is, akik évek óta dolgoznak a magentával lelküknek magjában.

Fejlődésem menetében 2011. május 2-án és 3-án ismét célba értem.

Az Erő adatott, kaptam a kis csapatot, hogy tágítsuk a tudatot. Ismét „elmentem”, mint már annyiszor, hogy a végtelen Intelligencia által készített Tervben szolgálatomat teljesítsem. Testemből kiszakítva téren és időn túl átvittem Fényem, hogy Isten abban a létdimenzióban éltessen, ahol a rám bízott feladatot „kellett”, hogy végezzem. Kinyitva az ekliptika rezgésének síkját, a Teremtő megmutatta a Föld sok ezer éves történelmén az emberi lét és élet sanyarúságát, ahogyan a bűnnek fogalmán át tették tönkre az emberek egymás sorsát.

Átadtam adott készségem síkján kincsem, az emberi bűnöket elfogadó, elengedő, megbocsátó szeretetnek érzését, a fény szentségét, hogy bizonyítást nyerjen, van oly ember, akinek lelkét a „bűn” látványa már nem torzítja. Tehettem ezt azért, mert az egyetemes szeretet erején a Fény életem minden síkját működteti. (Így nyert ismét értelmet a sok próbatételem, amit kaptam hosszú évek óta, hogy bizonyítást nyerjen, nincs szándék senki ellen bennem, még ha tett is ellenem, mert az egyetemes szeretet érzelmén elfogadom, elengedőn, megbocsátón szeretem.)

Jelen készségemnek szintjét a Teremtő most így tudta felhasználni Tervének beteljesítéséhez, az emberiség új jövőjéhez, ahol az ármányok végleg véget érnek, mert már nem lesz helye a bűn érzésének, a bűn fogalmának az új világban, az új létdimenzióban. Az emberi lét új értelmet nyer, tovább él egy új értékrenddel, a RENDDEL, az egyetemes szeretettel. Mert, ahol az ember tudatosította, hogy Ő az egyetemes szeretet Teremtő erejének fénye, elengedővé válik, másságot tisztelővé, megbocsátóvá, és egymás mellé rendelődik.

Egyedi kódomon „átfuttatta” a Szentlélek kegyelmének erejét, hogy hozzam vissza az új világnak Fényét és adjam oda mindazoknak, akiknek lelkük fénye az új világra van készítve, képezve. Kiválasztottak Ők, azaz TI, Akiknek Sorsa a Fény legszentebb rezgésén, az egyetemes szeretet érzésén teljesedik majd ki. Visszajöttem és teszem dolgom, élem a Sorsom, fényem hatom az anyagon és adom, amit át „kell” adnom az emberi lelkeknek, amikor arra szükségük van, s azt ők kérik tőlem.

2011.11.11.

Az új létdimenzió kezdete, a tudat magasabb szinten való működése. „Jó sorsom” Omanba vezetett, ahol a sivatag homokdűnéin léptem téren-időn túl, oda, ahol a Fény az Úr, hogy küldetésem teljesítsem. Az „odaát” rezgésén nyíltak meg a dimenziókapuk, s kapcsolódtak a múlt-jelen-jövő időtlenségén össze, hogy az új minőségű energia áramlása kezdetét vegye. Ennek folytatása:

2016.04.05.

Amerika, Portland, ahol ismét a Fény rezgésein folytattam küldetésem téren és időn túl. Egy képzeletbeli mérlegnek az egyik serpenyője Oman volt, míg most az amerikai kontinensen 2016-ban Portlandban nyitottam az Univerzum végtelenjét, hogy az erők a mérleg másik serpenyőjét kiegyenlítsék. E mérlegnek nyelve a Kárpát-medence. Ezzel a dimenzió nyitással ismét véghez vittem a Teremtő tervét.

2016 - 2023.06.24.

Minden év egy újabb lépték, tágul a tudatom, különféle léptékben bővült és bővül a tudásom. Ez a tudás a valós értékrendet követve mutatja egyetemességét és az energiák működésének törvényszerűségét. 

Ahogy a lélek nemesedik, az eredménye mindig akkor és ott jut érvényre, amikor elrendeltetett az ideje.

2018-tól öt évig nyitottam az emberekben, oktatás formájában, a Teremtő Önismeret egyetemes tudását. Ők is képessé váltak létük dimenziókapuin átjárni és a maguk valóságára látni. 

Hosszú évtizedek óta járom a Föld különféle részeit. A nagy távolság adja a lehetőséget, hogy más megvilágításban lássak mind arra, ami itthon maradt: az élethelyzetekre, a különféle állapotokra, s legfőképpen a hozzám közel álló emberek hajlamaira, játszmáira. Ezért tudok minden útról hazatérve megválni a megszokások gyűrűitől, a fixált helyzetektől, elengedni embereket, új útra lépni, újrakezdeni. A spirituális (lelki-szellemi) minőségi változás, a létem dimenzióváltása, így vetül a fizikai sík anyagán a tér-idő fonalán.

A 2023. évben elérkezett az idő a megtett út eredményeinek, gyümölcseinek aratására. Akik hosszú évek, évtizedek óta járnak lelkük magjába, mint forrásba, ami az Isteni eredet helye, s ahonnan árad a valóság ereje, elérkeztek fejlődésük menetén arra a készségi szintre, hogy felismerjék mi valós, s mi valótlan. Lelkük, mint iránytű mutat rá, mik azok az árnyék-én tulajdonságok, amik beárnyékolják ittlétük örömét. Egyértelművé váltak annak felismerésében is, hogy a maguk által kitűzött célt elérjék, előbb meg kell nyitni valóságuk fényét. Létük dimenzióinak megnyílása, tudatuk tágulása, életük új iránya. Véget érhet a félelem szűk látóköre, a félelem által diktált lét, mint az ego túlélőprogramja. 

Önmagamban mind mélyebbre járva és látva kapok hitet az új irányra! Így történik ez mindenkivel, akik önmagukra lelnek, mert önmegismernek!

Dolgozz Te is a magad dimenzióváltásán, hogy tisztuljon a lelked, szellemed, hogy valós örömödben Élhesd az Életed!

Köszönöm az életem, Istenem!